Přednášející

foto

Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš

Prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš  je český právník, právní vědec. Vystudoval v roce 1979 Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a roku 1982 získal na téže fakultě doktorát práv. Od té doby působil v podnikové sféře až do roku 1991, kdy se stal vědeckým pracovníkem Ústavu státu a práva AV ČR. V roce 1993 nastoupil na Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, kde vyučoval obchodní právo a kde byl od roku 1995 vedoucím katedry tohoto oboru. Později byl vedoucím katedry soukromého práva a civilního procesu, která vznikla sloučením kateder občanského, obchodního a pracovního práva. V roce 1998 se na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně habilitoval a v roce 2002 byl jmenován profesorem v oboru obchodního práva. V listopadu 2009 se stal proděkanem pro vědu a výzkum Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V lednu 2011, poté co nebyl zvolen děkanem fakulty, rezignoval a ještě téhož roku z fakulty úplně odešel. V soušasné době působí zejména na Ústavu státu a práva AV ČR jako vědecký pracovník a předseda redakční rady časopisu Právník.V roce 2006 se stal právníkem roku v oboru občanské právo. Publikuje v mnoha odborných časopisech, zejména pak v Právníku, Právních rozhledech a v Ad notam. Je členem vědeckých rad na právnických fakultách v Brně, Olomouci, Plzni a Praze. Je vedoucím rekodifikační komise pro přípravu nového občanského zákoníku. V roce 2006 se stal členem Legislativní rady vlády. V lednu 2012 byl v rámci soutěže Právník roku 2011 uveden za výjimečný celoživotní přínos právu do Právnické síně slávy.

foto

Ing. Jana Skálová Ph.D.

Ing. Jana Skálová Ph.D. vystudovala Vysokou školu ekonomickou –obor ekonomické informace a kontrola v Praze. V roce 1993 složila zkoušky na daňového poradce a v roce 1995 složila auditorské zkoušky. V současné době je partnerem společnosti TPA Horwath Notia, členka Prezidia Komory daňových poradců ČR, členkou Národní účetní rady jmenovanou Komorou daňových poradců ČR a člen CFE.  Přednáší problematiku účetnictví pro Komoru daňových poradců, Ministerstvo financí a finanční ředitelství, nadnárodní společnosti (Deloitt a KPMG) a pro další odbornou veřejnost. Dále působí na Vysoké škole ekonomické, katedře účetnictví a auditingu. Publikuje v odborných časopisech, je autorkou řady publikací věnující se problematice pohledávek, oceňování a provázanosti obchodního práva s účetnictvím a daněmi.  Ing. Jana Skálová, byla jmenována do funkce Rady pro veřejný dohled nad auditem. Rada pro veřejný dohled nad auditem je zřízena ze zákona a představuje orgán dohledu nad profesí auditora.

 

foto

JUDr. Eva Dobrovolná

JUDr. Eva Dobrovolná vyučuje občanské právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde současně studuje v doktorském studijním programu. V praxi působí jako asistentka soudce Nejvyššího soudu. Zabývá se zejména problematikou věcných práv v národním a evropském kontextu.foto

Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.

Doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D., (* 1974) působí na katedře občanského práva Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se především tématu osob v právním smyslu, zejména problematice nadačního a spolkového práva v evropském kontextu. Spolupracuje s řadou českých nadací a dalších organizací neziskové sféry. Z pozice členky poradního týmu European Foundation Centre se sídlem v Bruselu se podílela na přípravě návrhu nařízení Rady o statutu pro evropskou nadaci (Fundatio Europea).

Aktivně se zapojuje i do diskuse o reformě soukromého práva v České republice, konečné podobě nového občanského zákoníku a dalších právních předpisů; je členkou expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti České repulbiky.

foto

Ing. Bc. Lenka Zábojová

Absolventka Masarykovy univerzity v Brně, bakalářské studium, obor - místní správa a Soukromé ekonomické vysoké školy STING - obor zdaňování.

  • Daňový poradce č. osvědčení 4684 se specializací na neziskový sektor
  • Členka neziskové sekce a sekce DPH sekce odborného kolegia KDP ČR
  • ŸZakladatelka akreditované vzdělávací instituce u MVČR a MŠMT.Ÿ 
foto

Mgr. Jan Šafránek

Mgr. Jan Šafránek (advokát bnt attorneys-at-law s.r.o)  je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Již během studia pracoval v jedné mezinárodní advokátní kanceláři, kde po ukončení studií působil jako advokátní koncipient se specializací na problematiku práva obchodních společností. Od roku 2005 se vedle práva obchodních společností specializuje na komplexní projekty přeměn společností a koncernové právo. Advokátní praxi vykonává od roku 2006. Spoluautor publikace „Fúze“, Linde Praha, 2012. Pravidelná přednášková činnost: VOX, IIR, DTIHK. Rodnou řečí Jana Šafránka je čeština, problémem pro něho není diskutovat o smlouvách a vést obchodní jednání v němčině.

foto

JUDr. Jaromír Kožiak

Odborný asistent katedry obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Interní doktorand na katedře obchodního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně pod vedením školitelky Prof. JUDr. Jarmily Pokorné, CSc. - disertační práce - Obchodní firma v judikatuře a právní praxi.
Trvalý zástupce notáře od roku 2012.

foto

Ing. Pěva Čouková

Auditor č. osvědčení 1149, zaměření podnikatelé a veřejný sektor
Daňový poradce č. osvědčení 23, zaměření podnikatelé a veřejný sektor

Zakladatelka www.ucetni-portal.cz a www.mzdovy-portal.cz, připravována verze pro veřejný sektor

foto

JUDr. Lucie Josková Ph.D., LL.M.

JUDr. Lucie Josková Ph.D., LL.M. absolvovala své studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 2004 (Mgr.). Své znalosti německého a evropského práva Lucie Josková dále prohloubila během svého ročního postgraduálního studia na Právnické fakultě University Ludvíka Maximiliána v Mnichově, kde absolvovala jako tzv. „DAAD-stipendistka" LL.M. program se specializací na právo kapitálových společností. V roce 2009 dokončila Lucie Josková doktorandské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (Ph.D., téma disertace: Postavení menšinového akcionáře - srovnání právní úpravy ČR a SRN).
Ke specializacím Lucie Joskové patří právo obchodních společností a obchodní právo.
Lucie Josková působí vedle advokátní kanceláře bnt - pravda & partner, s.r.o. Krom toho Lucie Josková přednáší obchodní právo pro různé vzdělávací agentury.

© 2013 OSWALD, a.s. | Všechna práva vyhrazena | webdesign 2bcreative.cz | webcode 123 DESIGN & JohnyF